روابط عمومی ها

حامی هنر در جهت برقراری ارتباطی مستمر و تعاملی پویا بین گروه های هنری و هنرمندان و شرکت ها،موسسات دولتی و خصوصی پایگاه خبری موجود را راه اندازی کرده است تا بتواند حمایت های مادی و معنوی را از مرحله تولید یک اثر هنری تا عرضه آن ارائه نماید

ما قصد داریم تا در موضوعات مختلف با همکاری روابط عمومی ها کمپین تشکیل داده و طبق برنامه ریزی های انجام شده فعالیت های مشترک گوناگونی را آغاز کنیم.

این صفحه در حال به روز رسانی می باشد