شبکه اجتماعی هنرمندان

 در چشم انداز حامی هنر ایجاد جامعه مجازی هنرمندان با هدف تکریم هنرمندان  و بستر سازی برای تعامل سازنده بین جامعه هنری و سایر قشرها از اولویت هاست .از دیگر اهداف راه اندازی جامعه مجازی هنرمندان،نزدیک کردن حلقه های ارتباطی خود هنرمندان است که بیش از پیش در زمینه های مختلف صنفی،تولیدی،حقوقی و رسانه ای با یکدیگر تعامل کنند و نیز دسترسی سطوح مدیریتی به خواسته ها،دغدغه ها،پیشنهادها و انتقادهای هنرمندان آسان شود.

متاسفانه سال هاست که ورود افسارگسیخته گاه و بی گاه کالا،لباس و محصول فرهنگی یا فناوری غربی اثرات مخرب و بنیان شکن خود را گذاشته و می گذارد و دراین وادی ما چه کرده و یا چه می کنیم خود مقال دیگری نیاز دارد ولی در رابطه با شبکه های اجتماعی باید گفت که مسئولین به اتفاق نظر نرسیده اند و حاصل آن سردرگمی اجتماع شده است.

این صفحه در حال به روز رسانی می باشد